Haptophyten (Prymnesiomonaden) / Haptophytes - Haptophyta

 1 
2 images

Hymenomonas spec.
2 images

Hymenomonas spec.
3 images

Hymenomonas spec.
3 images

Hymenomonas spec.